O nama 
Selmet je hrvatska informati?ka tvrtka s 15 godi?njom tradicijom. Izrasla iz obrta, postala je jedna od vode?ih tvrtki u Hrvatskoj koja se bavi ID tehnologijama.
Za ve?inu proizvoda, kao i programskih rje?enja, mogu?e je dogovoriti prezentaciju u Selmetu ili na korisnikovoj lokaciji. Tako?er, mogu?e je i pojedine ure?aje dobiti na testiranje, probu i sl. Prema izvje?taju ZAPI-a, Selmet se nalazi u Klub dobrostoje?ih, ?to je jamstvo kvalitete i poslovnosti.

Na?u ponudu ?ine:

 • ID tehnologije: (sve ?to Vam je potrebno za poslovanje restorana, du?ana, robnih ku?a, manjih skladi?ta, kao i reglnih skladi?ta ...)
 • CCD i laserski ?ita?i bar koda (pri kasi)
 • ru?ni prijenosni terminali (idealno za inventure, otpremu i prijem robe, skladi?ta)
 • mobilna prodaja
 • pisa?i bar koda (imate artikle koji nisu ozna?eni bar kodom, ozna?ite ih)
 • ure?aji za za?titu artikala od kra?e (EAS) (pada Vam promet, a du?an vrvi kupcima)
 • ?ita?e/pisa?e magnetskih, chip kartica i RF kartica (?elite da kupci kupuju robu s Va?om internom karticom), izrada magnetskih/chip kartica prema Va?em zahtjevu
 • kontrola ulaza/izlaza
 • kontrola radnog vremena
 • konzalting, izrada projektnih rje?enja, instalacija i odr?avanje:
 • LAN & WAN okru?enja
 • mre?nih OS: Novell, Microsoft i Linux
 • Internet Presence Provider
 • programska rje?enja prema Va?im zahtjevima
 • integracija na?e opreme u ve? postoje?a rje?enja
 • prodaja, odr?avanje i servis PC i prate?e opreme

Naravno, sva oprema kupljena u Selmetu ima jamstvo (ovisno o tipu proizvoda i deklaraciji proizvo?a?a). Naravno, na? servis popravlja ure?aje i van jamstvenog roka.

 

 

 

Tvrtka / ime

E-mail adresa

Pitanje

 

Selmet d.o.o.

Januševečka 17, Zagreb

tel. 385 (0)1 3688 750

fax. 385 (0)1 3688 758

mail. info@selmet.com

 

upis   ispis

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Selmet